Tugas Akhlak Budaya Buton


Tugas Mata Kuliah Akhlak Budaya Buton tentang Pengertian Akhlak menurut para ahli, Pengertian Kebudayaan menurut para ahli, dan pemaknaan Kebutonan…

TUGAS AKHLAK DAN BUDAYA BUTON

1. Pengertian akhlak menurut para ahli.

– Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagai keadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian.

-Imam Ghazali RadiAllahu Anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya, apabila perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.

– Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu.

2. Pengertian akhlak menurut pribadi sendiri.

Akhlak adalah suatu perilaku yang telah tertanam dalam diri manusia diakibatkan kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan dahulu sehingga kemudian akan menjadi kepribadiannya.

3. Pengertian kebudayaan menurut para ahli.

– Edward B. Taylor menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh sebagai anggota masyarakat.

– Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

– Ki Hajar Dewantara menyatakan Kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

– Arkeolog R. Soekmono menyatakan bahwa kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa buah pikiran dan dalam penghidupan.

4. Pengertian kebudayaan menurut pribadi sendiri.

Kebudayaan adalah sesuatu hal yang merupakan hasil cipta manusia yang kemudian menjadi kebiasaan suatu masyarakat atau golongan dalam kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.

5. Pengertian akhlak dan kebudayaan menurut pribadi sendiri.

Akhlak dan kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide gagasan yang terdapat dalam pemikiran manusia, dimana dilandasi dengan tingkah laku manusia yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik yang dapat dijadikan pedoman dan pengarah hidup manusia dalam berprilaku baik secara individu maupun kolompok.

Kebiasaan yang ditunjukan suatu individu atau sekelompok masyarakat dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang tidak dapat di tinggalkan lagi karena telah melekat dalam kehidupan mereka.

Akhlak dan kebudayaan adalah suatu perilaku atau tingkah laku manusia yang berasal dari hasil cipta manusia itu sendiri yang ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang kemudian menjadi kepribadian diri manusia itu sendiri.

6. Pemaknaan kebutonan.

Arti kebutonan yaitu kalau kita merasa sebagai orang Buton maka proses dan perilaku keseharian kita dalam hidup ini harus berlandaskan budaya, adat, ataupun kebiasaan yang selama ini dipedomani dalam segala segi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti yang ada pada Falsafah Buton ; pobhinci-bhinciki kuli, pomae-maeka, pomaa-maasiaka, poangka-angakakata, serta yinda-yindamo arata somanamo karo, yinda-yindamo karo somanamo lipu, yinda-yindamo lipu somanamo sara, yinda-yindamo sara somanamo agama.

Kata Buton berasal dari kata Butuuni ( Bahasa Arab) yang artinya perut. Maksudnya adalah di dalam perut Pulau Buton banyak terdapat sumber daya alam yang berlimpah yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia.

Semoga bermanfaat,,,

UNIDAYAN ’09

Advertisements

2 thoughts on “Tugas Akhlak Budaya Buton

  1. Thanks atas sharenya kak, kalo ada akhlak dan budaya buton dalam bentuk makalah tolong di share juga yah soalnya lg butuh banget nih,, salam kenal aja buat kakak,, By Ahmad mahasiswa Pend Mtk Unidayan 10,,

  2. Al hamdulillah, closing statement dengan memunculkan makna Buton, menjadi menarik, sebab dibalik makna yang masih misteri itu ada isarat bahwa pada saatnya nanti akan menjadi zohir dalam alam kenyataan, sebagaimana sicabang bayi akan terlahir setelah genap umurnya. Oleh karena itu, menjadi penting agar senantiasa bersama-sama bersemangat untuk terus belajar dan belajar sehingga kita semua benar-benar siap menyambut dan mengemban amanah besar itu bila telah tiba saatnya. Salam dari Australia Selatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s